ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 360/2002 "Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης", η διάρθρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:

"...  Άρθρο 5

       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

       α) Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

       β) Τμήμα Συντήρησης

 1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

αα) Τμήμα Μελετών και Κατασκευών, στην αρμοδιότητας του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

 1. Τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές έργων.
 2. Τη δημοπράτηση έργων ή μελετών, την κατάρτιση των απαιτούμενων τευχών και συμβάσεων.
 3. Την επίβλεψη έργων ή μελετών που ανατέθηκαν ύστερα από διαγωνισμό ή από απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 4. Τη σύνταξη και τον έλεγχο των επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών Πρωτοκόλλου, Κανονισμό Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών Συγκριτικών Πινάκων, Πρωτοκόλλων παραλαβής έργων ή μελετών σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική με τα δημόσια έργα Νομοθεσία.
 5. Τη σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων και τη μέριμνα για την έγκριση και την υλοποίηση τους.
 6. Τη διενέργεια αυτοψιών και τη σύνταξη γνωματεύσεων και εκθέσεων για τεχνικά θέματα.
 7. Τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού και μηχανημάτων για τις κατασκευές.
 8. Τη σύνταξη μελετών για την ανάπτυξη υπηρεσιών και προσωπικού στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

ββ) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

 1. Τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού κέντρου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση ή επισκευή από μόνιμο προσωπικό.
 2. Τη σύνταξη τεχνικών μελετών για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής που ξεπερνούν τις δυνατότητες του τεχνικού προσωπικού και την εισήγηση για ανάθεση των εργασιών αυτών σε ιδιώτες, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία για τα δημόσια έργα.
 3. Τη σύνταξη προδιαγραφών και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου για τη συντήρησης των εγκαταστάσεων υλικού ανταλλακτικών και εργαλείων
 4. Την τήρηση αποθήκες υλικού συντήρησης, ανταλλακτικών και εργαλείων.
 5. Την ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων ετήσιας συντήρησης των κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι.
 6. Την μέριμνα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι.   ..."
FEK.jpg

Αίθουσα εκδηλώσεων "ΟΛΥΜΠΙΑ"

Αίθουσα εκδηλώσεων "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"

Αίθουσα εκδηλώσεων "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

© 2017 Teithe.gr All Rights Reserved. Designed By noc.teithe.gr